แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 12 พฤศจิกายน 2559)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 12 พฤศจิกายน 2559) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น (หมดเขต 12 พฤศจิกายน 2559)

ด้วย Tohoku University ประเทศญี่ปุ่น แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา Spring 2017 ได้แก่

1. Junior Year Program in English (JYPE)
- สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
- สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์  - ไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น
- ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
- หน่วยกิตจะเทียบเท่ามาตรฐานของญี่ปุ่น
- เปิดรับนักศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 1 ปี

2. International Program in Liberal Arts (IPLA)
- สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
- สาขาวิชาที่เปิดสอน คือ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์
- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น
- ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
- หน่วยกิตจะเทียบเท่ามาตรฐานของญี่ปุ่น
- เปิดรับนักศึกษาในช่วงเดือนเมษายน และ ตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

3. Cooperative Laboratory Study Program (COLABS)
- สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา
- เพื่อการทำวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชกรรม วิศวกรรมศาสตร์ และเกษตรศาสตร์
- เรียนหลักสูตรขั้นพื้นฐานเป็นภาษาอังกฤษ
- ไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น
- เปิดรับนักศึกษาในช่วงเดือนเมษายน และ ตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

4. Direct Enrollment Education Programs (DEEP) & (DEEPp-Bridge)

4.1 DEEP
- สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
- เรียนตามหลักสูตรปกติที่เสนอในแต่ละคณะและทำงานวิจัย
- มีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เช่น JLPT Level N1 หรือใบรับรองเทียบเท่าที่ออกโดยมหาวิทยาลัยตน
- ใช้ภาษาญี่ปุ่นในการเรียนการสอน
- เปิดรับนักศึกษาในช่วงเดือนเมษายน และ ตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

4.2 DEEPp-Bridge
- สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในสาขามนุษยศาสตร์
- มีหลักฐานแสดงความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี
- เปิดรับนักศึกษาในช่วงเดือนเมษายน และ ตุลาคม ระยะเวลาโครงการ 6 เดือน - 1 ปี

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.insc.tohoku.ac.jp/english/exchange และโปรดจัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังงานวิเทศสัมพันธ์ประจำคณะต้นสังกัด ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ