แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 176101 ตอน 001, 006 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 176101 ตอน 001, 006 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 176101 ตอน 001, 006  อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 176101 ตอน 001, 006 อ.ชญามณี พิริยะวณิชย์

วัน เสาร์ ที่ 1 ตุลาคม 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB 1404
เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402

วัน อาทิตย์ ที่ 2 ตุลาคม 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง ประชุมใหญ่

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ