แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรับสมัครนักศึกษารหัส 5720 เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง)

ประกาศรับสมัครนักศึกษารหัส 5720 เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครนักศึกษารหัส 5720 เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง)

ประกาศรับสมัครนักศึกษารหัส 5720 เข้าร่วมโครงการ การให้บริการทางกฎหมาย (ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง)
กิจกรรมหลัก จำนวน 2 ชั่วโมง ( ภาคบรรยาย 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 18 ชั่วโมง ) ณ ห้องlb 1402

* รอบวันพุธที่ 28 ก.ย. 59 เวลา 10.00 - 11.30 น. จำนวน 30 คน และเวลา 14.00 - 15.30 น. จำนวน 30 คน
* รอบวันพุธที่ 12 ต.ค. 59 เวลา 13.00 - 14.30 น. จำนวน 50 คน และเวลา 14.30 - 16.00 น. จำนวน 50 คน
* รอบวันพุธที่ 19 ต.ค. 59 เวลา 13.00 - 14.30 น. จำนวน 50 คน และเวลา 14.30 - 16.00 น. จำนวน 50 คน

- โดยให้นักศึกษารหัส 57 เลือกวันที่จะเข้าร่วมฟังบรรยายวันใดวันหนึ่ง ในสามวันดังกล่าวข้างต้น (นักศึกษาสามารถเข้าไปเลือกวันที่จะสมัครเข้าฟังการบรรยายได้ในระบบ CMU Online)
- หากนักศึกษารหัส 57 ไม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จะไม่สามารถจบตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด
ระบบเปิด วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 08.00 น.
ระบบปิด วันจันทร์ ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ