แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน ทุกกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี วันเสาร์ ที่ 10 ก.ย.59

ประกาศงดสอน ทุกกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี วันเสาร์ ที่ 10 ก.ย.59 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน ทุกกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี วันเสาร์ ที่ 10 ก.ย.59

ประกาศงดสอน ทุกกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี วันเสาร์ ที่ 10 ก.ย.59

เวลา 9.00-12.00 น.
-177330-801 กฎหมายวิแพ่ง 1 อ.วาสินี นันทขว้าง
เวลา 13.00-16.00 น.
-176220-801 กฎหมายธุรกิจ อ.ดร.ปีดิเทพ อยู่ยืนยง
-177285-801 กฎหมายอาญาฯ อ.สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์
-177330-001 กฎหมายวิแพ่ง 1 อ.วาสินี นันทขว้าง
-177426-801 กฎหมายประกันภัย อ.สุธาสินี สุภา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ