แสดงรายละเอียดข่าวกำหนดการ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

กำหนดการ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

กำหนดการ รายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ของนักศึกษาที่ตกค้าง

นักศึกษาที่อยู่ภาคการศึกษาสุดท้าย หรือที่มีเกณฑ์ว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษา ให้มาดำเนินการายงานตัวคาดว่าฯ หลังกำหนด โดยสำนักทะเบียนฯ จะเปิดระบบให้นักศึกษากรอกข้อมูลในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2559 และพิมพ์แบบฟอร์มคาดว่าฯ มายื่นชำระเงินที่หน่วยการเงิน สำนักทะเบียนฯ พร้อมถ่ายรูป ในวันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดเวลา สำนักทะเบียนฯ จะไม่อนุญาตให้รายงานตัวคาดว่าฯ โดยเด็ดขาด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ