แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 3 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 3

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า (English for Better Life) ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 ทุกวันพฤหัสบดีในเดือนกันยายน 2559 เวลา 13.00 -15.30 น.

** เนื่องจากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 18 คน ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการจะคัดเลือกนักศึกษาเอง
***ดังนั้นผู้มีรายชื่อทั้ง 18 คนให้มาพบอาจารย์อเล็กในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ