แสดงรายละเอียดข่าวสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ที่ผ่านการบรรยายในโครงการอบรมบุคลิกภาพ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ที่ผ่านการบรรยายในโครงการอบรมบุคลิกภาพ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ที่ผ่านการบรรยายในโครงการอบรมบุคลิกภาพ

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (รหัส 5620..) ที่ผ่านการบรรยายในโครงการอบรมบุคลิกภาพ ของอ.กัญญา
คณะ ฯ ขอแจ้งวันที่จะทำการปฎิบัติ (แสดงละครสั้น) ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ