แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะอังกฤษ CMUePro สำหรับนักศึกษาปีที่4(รหัส56)

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะอังกฤษ CMUePro สำหรับนักศึกษาปีที่4(รหัส56) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะอังกฤษ CMUePro สำหรับนักศึกษาปีที่4(รหัส56)

ประกาศ แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้าสอบวัดความรู้และทักษะอังกฤษ CMUePro สำหรับนักศึกษาปีที่4(รหัส56)

ระหว่างวันเสาร์ที่ 27-วันอาทิตย์ที่ 28 ส.ค. 59 เวลา 08.00-20.00 น.
ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ และศูนย์ ITSC Corner มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดการสอบและรายชื่อได้ที่ https://www.3.reg.cmu.ac.th/cmu-epro/senior/ หรือตามรายชื่อไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ