แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีฯ ตอน 001,801 อ.ดร.Alexandre

ประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีฯ ตอน 001,801 อ.ดร.Alexandre - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีฯ ตอน 001,801 อ.ดร.Alexandre

ประกาศสอนรวมตอน กระบวนวิชา 177413 กฎหมายเทคโนโลยีฯ ตอน 001,801 อ.ดร.Alexandre

สอนทั้งภาคปกติและพิเศษในวัน อังคารและศุกร์ เวลา 14.30-16.00 น. ห้อง LB 1402 ตลอดปีการศึกษา 1/2559 (รวมSec 001และ801)

*ยกเลิกสอน 177413 ตอน 801 ทุกวันเสาร์ เวลา 9.00-12.00 น.ในตารางเรียน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ