แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย หรือ คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดตั้งโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อปลูกฝังจริยธรรมและหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพทางกฎหมายในการให้บริการแก่ประชาชนที่ไม่มีความสามารถในการจ่ายค่าตอบแทน หน้าที่ในการสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้แก่นักศึกษาและเพื่อให้บริการวิชาการแก่ชุมชนตามภารกิจพื้นฐานของสถาบันการศึกษา การดำเนินการหลักของศูนย์ คือ การให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชนที่มาติดต่อขอรับคำปรึกษาและให้บริการด้านการสอนกฎหมายแก่ชุมชนทุกระดับฐานะ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม
ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีนักศึกษาอาสาสมัครคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-4 เป็นผู้ให้บริการทั้งในส่วนของการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและในส่วนของการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ดังนั้น ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้คำปรึกษาขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปีที่ 4 ให้มีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงการฝึกฝนการทำงานในศูนย์ให้คำปรึกษา ส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รวมไปถึงการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมให้แก่นักศึกษาอาสาสมัครต่อไป โดยในโครงการจะมีการอบรมเรื่องการบันทึก การสอบถามข้อเท็จจริง รูปคดีและการเลือกวิธีการเยียวยา มีการฝึกทักษะในการให้คำแนะนำและคำปรึกษา ทักษะในการสืบค้นข้อเท็จจริง ทักษะในการร่างและการเขียนเอกสารทางกฎหมายและกระบวนการส่งต่อคดี ซึ่งเป็นการอบรมในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ
ทั้งนี้ให้นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปีที่ 4 กรอกข้อมูลการเข้าอบรมโครงการอบรมการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ประจำปี 2559 ตามลิงค์ https://docs.google.com/…/1_snJlFnz4l8gA-6unkxXms…/viewform…ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 นี้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ