แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน

ศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จึงได้จัดทำโครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชนขึ้นเพื่อเป็นการฝึกอบรมให้กับนักศึกษาอาสาสมัครของศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายมีความรู้ความสามารถที่จะนำไปใช้ในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนและชุมชน รวมไปถึงส่งเสริมให้นักศึกษาอาสาสมัครรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกและการทำงานเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไป โดยในการอบรมจะมีการอบรมในภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการเขียนแผนการสอน รูปแบบการสอน และมีความเข้าใจเรื่องการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก
ทั้งนี้ให้นักศึกษาอาสาสมัครปฏิบัติงานในศูนย์ให้คำปรึกษาทางกฎหมายชั้นปีที่ 3 ( ที่เคยกรอกใบสมัคร และเข้าฟังชี้แจ้งการเป็นอาสาสมัครมาแล้ว ) กรอกข้อมูลการเข้าอบรมโครงการอบรมการสอนกฎหมายแก่ชุมชน ประจำปี 2559 ตามลิงค์https://docs.google.com/…/1com81angHalzXBGAZWT2Vf…/viewform…
ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2559 นี้ โดยกำหนดการปรากฎรายละเอียดตตามแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ