แสดงรายละเอียดข่าว



ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพการเป็นนักกฏหมายภาคบรรยาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพการเป็นนักกฏหมายภาคบรรยาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพการเป็นนักกฏหมายภาคบรรยาย

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพการเป็นนักกฏหมายภาคบรรยาย และขอแจ้งกำหนดการดังนี้
1. นักศึกษาที่ผ่านตามกิจกรรมตามรายชื่อเอกสารแนบ ให้รวมกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน โดยให้นักศึกษาส่งรายชื่อได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 พ.ค. 2559 เวลา 16.00 น. ได้ที่พีแน็ค งานบริการการศึกษา
2.หากนักศึกษาคนใดไม่มีคะเเนนกิจกรรม โครงการ อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง บุคลิกภาพการเป็นนักกฏหมายภาคบรรยาย คณะจะจัดโครงการนี้ให้กับนักศึกษาที่ไม่ผ่านกิจกรรมอีกครั้ง ในปีการศึกษา 1/2559

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ