แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001อ.ดร.นัทมน คงเจริญ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177301 จริยธรรมนักกฎหมาย ตอน 001อ.ดร.นัทมน คงเจริญ

วัน อังคาร ที่ 12 เม.ย. 59 เวลา 16.00-17.30 น. ห้อง LB 1402

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ