แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177434 กฎหมายพยาน ตอน 001,801 อ.ศักดิ์ชาย

วัน เสาร์ ที่ 26 มี.ค. 59 เวลา 9.00-12.00 น. ห้อง LB1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ