แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อของกลุ่มสมัครรับการเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อของกลุ่มสมัครรับการเลือกตั้งฯ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อของกลุ่มสมัครรับการเลือกตั้งฯ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ คณะนิติศาสตร์ เรื่อง แนวทางการประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อของกลุ่มสมัครรับการเลือกตั้งฯ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ