แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005 อ.สุธาสินี สุภา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005 อ.สุธาสินี สุภา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176101 กฎหมายเบื้องต้น ตอน 005 อ.สุธาสินี สุภา

วัน ศุกร์ ที่ 19 ก.พ. 59 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1401

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ