แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ประกาศ กระบวนวิชา 177313 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ตอน 801 อ.กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์

ให้นักศึกษามารับ Lecture Note รับคืนได้ที่ เลขานุการผู้บริหาร สำนักงานชั้น 2 (คุณสา)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ