แสดงรายละเอียดข่าวประกาศชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2

ประกาศชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2

ประกาศชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2
จำนวน 24 ชั่วโมง ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนที่ 7 เชียงใหม่

**อาจารย์ขอนัดพบนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อชีวิตที่ดีกว่า ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น เป็นต้นไป ณ ห้อง LB 1301 ชั้น 3

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ