แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177335 และ177336 ตอน 801

ประกาศ กระบวนวิชา 177335 และ177336 ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177335 และ177336 ตอน 801

ประกาศ กระบวนวิชา 177335 และ177336 ตอน 801

วัน ศุกร์ ที่ 15 ม.ค. 59
วิชา 177336 องค์กรในระบบกฎหมาย ตอน 801
เรียนเวลา 16.30-18.30 น. ห้อง LB 1401

และ ศุกร์ ที่ 22 ม.ค. 59
วิชา 177335 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม ตอน 801
เรียนเวลา 16.30-18.30 น. ห้อง LB 1401

หมายเหตุ เรียนวันละ 1 วิชา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ