แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นกิจกรรมเสริม จำนวน 6 ชั่วโมง
ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.
ในวันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส จ.เชียงใหม่
*คณะมีบริการรถรับ-ส่ง สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ