แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ อาจารย์อัษฎายุทธขอนัดพบนักศึกษากระบวนวิชากฎหมายครอบครัวทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.15 น.

ประกาศ อาจารย์อัษฎายุทธขอนัดพบนักศึกษากระบวนวิชากฎหมายครอบครัวทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.15 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ อาจารย์อัษฎายุทธขอนัดพบนักศึกษากระบวนวิชากฎหมายครอบครัวทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.15 น.

ประกาศ อาจารย์อัษฎายุทธขอนัดพบนักศึกษากระบวนวิชากฎหมายครอบครัวทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ วันศุกร์ 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.15 น. ห้อง LB 1404 เพื่อแนะแนวข้อสอบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ