แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802

วัน พุธ ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1403

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ