แสดงรายละเอียดข่าวUniversitas Airlangga – 2016 International Programs

Universitas Airlangga – 2016 International Programs - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Universitas Airlangga – 2016 International Programs

ด้วย Universitas Airlangga ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ International Programs ประจำปีการศึกษา 2016 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. โครงการ A: Academic Mobility Exchange for undergraduate @ Airlangga (AMERTA) สำหรับนักศึกษาที่สนใจด้าน Indonesian studies through social, health and natural science โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 1 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2558

2. โครงการ B: Airlangga summer program (ASP) สำหรับนักศึกษาที่สนใจด้านการแพทย์แผนโบราณ การรักษาด้วยสมุนไพร ภาษาและวัฒนธรรมอินโดนีเซีย โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 2 สัปดาห์ ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2559 และมีค่าธรรมเนียมโครงการ 500 USD ต่อคน หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 18 เมษายน 2559

3. โครงการ C: Community Empowerment program at Universitas Airlangga (CERIA) สำหรับนักศึกษาที่สนใจทำงานร่วมกับนักศึกษาในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 3-4 สัปดาห์ ในเดือนมกราคม และกรกฎาคมของทุกปี และมีค่าธรรมเนียมโครงการ 300 USD ต่อคน หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่18 เมษายน 2559 สำหรับเข้าร่วมโครงการเดือนกรกฎาคม 2559 และภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 สำหรับเข้าร่วมโครงการเดือนมกราคม 2560

ในกรณีที่นักศึกษาไม่มีผลการทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษ จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ ณ สถาบันภาษา เพื่อนำผลการทดสอบมาประกอบการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ

โดยผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.international.unair.ac.id และให้จัดทำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งมายังงานวิเทศสัมพันธ์ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ