แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศสอน กระบวนวิชา 177405 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย 177494 การสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน อาทิตย์ ที่ 8 พ.ย. 58 ให้เรียนห้องเรียนชั้น 2 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล ตึกคณะนิติศาสตร์
วิชา 177405 เวลา 13.00-16.00 น.
วิชา 177494 เวลา 16.30-19.30 น.

หมายเหตุ หลังจากกำหนดการตามประกาศนี้แล้ว ให้เรียนห้อง 02007 คณะสังคมฯ ตามเดิม

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ