แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802

ประกาศ กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802

ประกาศ กระบวนวิชา 751100 เศรษฐศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ตอน 802
อ.สมศักดิ์

จากเดิมที่อาจารย์ผู้สอนได้แจ้งงดการสอนในวัน พฤหัสบดี ที่ 5 พ.ย. 58 เวลา 16.30-19.30 น. ห้อง LB 1403 ไปแล้วนั้น

ขอแก้ไขให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว มาเรียนตามปกติ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ