แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อนักศึุกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องเข้าร่วมโครงการถามตอบข้อสอบกฎหมาย

ประกาศรายชื่อนักศึุกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องเข้าร่วมโครงการถามตอบข้อสอบกฎหมาย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อนักศึุกษาชั้นปีที่ 3 ที่ต้องเข้าร่วมโครงการถามตอบข้อสอบกฎหมาย

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่มีรายชื่อดังเอกสารแนบ เข้าร่วมโครงการถามตอบข้อสอบกฎหมายครั้งที่ 1 (บังคับนักศึกษาที่มีรายชื่อต้องเข้าร่วมกิจกรรมทุกคน)
โครงการถามตอบข้อสอบกฎหมาย เป็นกิจกรรมหลักในหมวดการอบรมเชิงปฎิบัติการในการทำการวิจัยเบื้องต้นทางกฎหมาย จำนวน 2 ชั่วโมงในกระบวนวิชา การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 176103
กิจกรรมจัดในวันพุธ ที่ 28 ตุลาคม 2558 ณ ห้องศาลจำลอง LB 1201 คณะนิติศาสตร์

*หมายเหตุ หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมหรือขาดโดยไม่มีสาเหตุ จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมอีกครั้งในปีการศึกษาหน้าร่วมกับนักศึกษารหัส 57 ถึงจะสามารถจบการศึกษาตามเงื่อนไขของคณะที่กำหนดได้

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ