แสดงรายละเอียดข่าวAcademic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga- Call for Application (30 พฤศจิกายน 2558)

Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga- Call for Application (30 พฤศจิกายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga- Call for Application (30 พฤศจิกายน 2558)

ด้วย Universitas Airlangga ได้ประชาสัมพันธ์โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate at Airlangga (AMERTA) ภาคการศึกษาที่ 2/2015 (กุมภาพันธ์-กรกฎาคม 2016) ให้นักศึกษาที่สนใจด้าน Indonesian Studies through social, health and natural sciences นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน เดือนละ IDR 9 million

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://international.unair.ac.id/english/index.php/international-program/amerta-exchange-program-airlangga และจัดส่งใบสมัครมาที่กองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ