แสดงรายละเอียดข่าวการสมัครทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) (30 ตุลาคม 2558)

การสมัครทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) (30 ตุลาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การสมัครทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) (30 ตุลาคม 2558)

ตามที่ วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการอนุมัติโครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจากมหาวิทยาลัน เพื่อเปิดโอกาสในการสร้างงานวิจัย ระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การสมัครทุนภายใต้โครงการนำร่องการวิจัยร่วมข้ามประเทศรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN+3 Cross Border Research) ให้กับอาจารย์/ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร ที่สนใจ สามารถสมัครและขอรับทุนได้จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2558 โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับทุนได้ที่ www.cmuic.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ