แสดงรายละเอียดข่าวประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. กระบวนวิชา 176101 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย จาก SEC 005 เป็น SEC 006
2. กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว จาก SEC 001 เป็น SEC 002 นักศึกษาสามารถโหลดตารางสอบกลางภาคได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ