แสดงรายละเอียดข่าวประกาศติวน้อง กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 001,801

ประกาศติวน้อง กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 001,801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศติวน้อง กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 001,801

ประกาศติวน้อง กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด2 ตอน 001,801

วัน อาทิตย์ ที่ 4 ต.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1404

หมายเหตุ ติวน้องโดย นางสาวสรชา สันตติรัตน์ (พี่แนน)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ