แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

เปิดรับสมัครนักศึกษาดีเด่นประจำคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
- กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
- เข้าศึกษาในสถาบันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 2 ภาคการศึกษา
- ไม่เคยได้รับรางวัลนี้มาก่อน
- มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75

นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัคร แล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารประกอบการสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ