แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครูและเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษาร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาและเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ และเป็นวันที่นักศึกษาใหม่จะได้ร่วมกันปฏิญาณตน เพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดี รับการถ่ายทอดความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มุ่งสู่ความสำเร็จในการศึกษา พร้อมในได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลเรียนดี,รางวัลเรียนดีคณะนิติศาสตร์และเกียรติบัตรเชิดชูนักศึกษาผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะนิติศาสตร์ ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะนิติศาสตร์ วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ