แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และพบอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวให้โอวาทกับนักศึกษาใหม่ อีกทั้งได้เชิญอาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้แนะนำหลักสูตร และการลงทะเบียนเรียนของคณะนิติศาสตร์ นอกจากนั้น อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์และ Susan Jean Billstrom ได้มานำเสนอในด้านกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้แนะนำระบบการให้คำปรึกษาด้านการวิชาการ และการใช้ชีวิต ปิดท้ายด้วยการพบปะอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่

      

      

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ