แสดงรายละเอียดข่าวคณะนิติศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองประจำปี 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองประจำปี 2558

คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการผู้บริหารพบผู้ปกครองประจำปี 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาตรี เรืองเดชณรงค์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ อีกทั้งได้เชิญอาจารย์ศักดิ์ชาย จินะวงค์ ประธานหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ได้แนะนำหลักสูตร และการเรียนการสอนในคณะนิติศาสตร์ นอกจากนั้น อาจารย์กัญญา หิรัณย์วัฒนพงศ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์และ Susan Jean Billstrom ได้มานำเสนอในด้านกิจกรรมเสริมทักษะและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและอาจารย์ชัยณรงค์ เหลืองวิลัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กับบทบาทของคณะนิติศาสตร์และผู้ปกครองต่อการศึกษาของนักศึกษาใหม่ปิดท้ายด้วยการแลกเปลี่ยนจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์จาก สโมสรนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2558

      

      

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ