แสดงรายละเอียดข่าวประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

ประกาศรายชื่อเข้าร่วมกิจกรรม “เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์

วันที่ 1 เมษายน 2558 เวลา 13.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 คณะนิติศาสตร์
“เสรี-เสวนา-สาธารณะ” เรื่อง ประวัติศาสตร์นิพนธ์ในคัมภีร์พระธรรมศาสตร์
ทีมวิทยากรประกอบไปด้วย
1.ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลียเชียงใหม่
2.อาจารย์ ดร.สิงห์ สุวรรณกิจ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
---------------------
รายชื่อดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ