แสดงรายละเอียดข่าวประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15

ประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15

ประกาศยืนยันรายชื่อเข้าร่วมโครงการ ภาพยนต์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภค ครั้งที่ 15

วันที่ 1 เมษายน 2558
กำหนดการ
-  พร้อมกันที่คณะนิติศาสตร์ เวลา 07.50 น
-  เตรียมตัวออกเดินทาง เวลา 08.00 น.
-  เข้าร่วมประชุม 08.00 -16 .00 น.
-  รถมารับหน้าโรงแรม เวลา 16.00 น.
หมายเหตุ : แต่งกายชุดนักศึกษาเรียบร้อยเท่านั้น
   : หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว คณะนิติศาสตร์ จะนัดหมายเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีกครั้ง หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมถือว่าไม่ครบตามเงื่อนไขของการเข้าร่วมกิจกรรม
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ดวงตะวัน

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ