แสดงรายละเอียดข่าวรายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม “มช.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร” ครั้งที่ 1 (ทำใบขับขี่)

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม “มช.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร” ครั้งที่ 1 (ทำใบขับขี่) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วม “มช.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร” ครั้งที่ 1 (ทำใบขับขี่)

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“มช.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร” ครั้งที่ 1
รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“มช.ร่วมใจ ขับขี่ปลอดภัยใส่ใจกฎจราจร” ครั้งที่ 1
วันที่ 29 มีนาคม 2558 ณ สำนักบริการวิชาการ


1.  นายพงศ์พันธุ์   วีระสมวงศ์  572010038
2.  นางสาวกานต์ชนา   สุวรรณรัตน์  562012013
3.  นายวัชรพงศ์   ค่อยจะโปะ  572010061
4.  นางสาวสุพรรษา   รัตนศักดิ์ธารา  562012185
5.  นางสาวทิพรัตน์   อุไรวงษ์  562012070
6.  นายนพชัย   สวนสามแก้ว  562012091
7.  นางสาวศิรินันท์   ลิ้มสุวรรณ  572010065
8.  นายณัฐพงษ์   โกวฤทธิ์  572010014

หมายเหตุ :
ขอให้นักศึกษาษาเตรียมใบรับรองแพทย์ไปด้วย 1 ฉบับ (ออกให้ไม่เกิน 30 วัน) และสำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ยืนส่งที่โต๊ะลงทะเบียนในวันอบรม

โดยนักศึกษาจะต้องโหลดใบสมัครที่ไพล์ประกอบข่าวไปด้วยอีก 1 ฉบับ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ