แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 801 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 อ.พิชัย พ้นภัย

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 801 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 อ.พิชัย พ้นภัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 801 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558  อ.พิชัย พ้นภัย

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177229 กฎหมายพาณิชย์ 3 ตอน 801 วันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 เวลา 16.30 - 19.30 น.อ.พิชัย พ้นภัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ