แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต  (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
(ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2558 สามารถดาวน์โหลดรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ