แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ และ177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ และ177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ และ177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177491 กฎหมายว่าด้วยกระทำผิดฯ และ177494 การสืบสวน-สอบสวน ตอน 801 รศ.ไทพีศรีนิวัติ ภักดีกุล

วัน อาทิตย์ ที่ 18 ม.ค. 58

177491-801 เวลา 1300-1600 น.
177494-801 เวลา 1600-1900 น.

ห้อง SB 02007

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ