แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177285 กฎหมายอาญาภาคความผิด 2 ตอน 001 อ.สุธินีถ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

วัน พุธ ที่ 12 พ.ย. 57 เวลา 10.00-11.30 น. ห้อง SB 4209

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ