แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน พุธ ที่ 29 ต.ค. 57 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง SB 4202

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ