แสดงรายละเอียดข่าวประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176220 กฏหมายธุรกิจ ตอน 01,02 อ.อัษฏายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176220 กฏหมายธุรกิจ ตอน 01,02 อ.อัษฏายุทธ ผลภาค - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176220 กฏหมายธุรกิจ ตอน 01,02  อ.อัษฏายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 176220 กฏหมายธุรกิจ ตอน 01,02 อ.อัษฏายุทธ ผลภาค

วัน อังคาร ที่ 21 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00-12.30 และ 13.00-14.30 น. ห้อง BAB 1332

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ