แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801 อ.อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801 อ.อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801 อ.อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์

ประกาศสอนชดเชย กระบวนวิชา 177468 กฎหมายสิ่งแวดล้อม ตอน 001,801 อ.อัจฉรา ชินนิยมพาณิชย์

วัน พุธ ที่ 10 ก.ย. 57 เวลา 13.00-16.00 น. เปลี่ยนห้องจากเดิม SB 4209 เป็นห้องเรียน SB 4201

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ