ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เริ่มเรียน 17.30 น.

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เริ่มเรียน 17.30 น.

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เริ่มเรียน 17.30 น.