แสดงรายละเอียดข่าวประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เริ่มเรียน 17.30 น.

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เริ่มเรียน 17.30 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เริ่มเรียน 17.30 น.

ประกาศกระบวนวิชา 177465 กฎหมายสิทธิมนุษยชน อาจารย์ ดร.นัทมน คงเจริญ วันพฤหัสบดีที่ 21 สิงหาคม 2557 เริ่มเรียน 17.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ