แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

แจ้งเงื่อนไขการขออนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาน้อยกว่าข้อบังคับฯกำหนด ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

*รายละเอียดตามเอกสารแนบ