แสดงรายละเอียดข่าวแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

1.ใช้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2.เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
3.ให้คณะพิจารณาและดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ