แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติหลังกำหนดเป็นกรณีพิเศษอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย

1.ใช้กับนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
2.เริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557
3.ให้คณะพิจารณาและดำเนินการเสนอมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะในกรณีที่เป็นเหตุสุดวิสัยเท่านั้น