แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครทุน Hitachi Scholarship Foundation’s Program 2015 (หมดเขต 13 ตุลาคม 57)

เปิดรับสมัครทุน Hitachi Scholarship Foundation’s Program 2015 (หมดเขต 13 ตุลาคม 57) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครทุน Hitachi Scholarship Foundation’s Program 2015 (หมดเขต 13 ตุลาคม 57)

ด้วย The Hitachi Scholarship Foundation เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมทุนประจำปี 2015 จำนวน 3 ประเภทดังนี้

1.  Hitachi Scholarship Program: ทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hitachi-zaidan.com/global/scholarship/activities/active01.html

2.  Hitachi Research Fellowship Program: ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hitachi-zaidan.com/global/scholarship/activities/active02.html

3.  Komai Fellowship Program: ทุนวิจัยระยะสั้นสำหรับสาขาสังคมและวัฒนธรรม ระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.hitachi-zaidan.com/global/scholarship/activities/active03.html

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ กรุณาส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ตามเอกสารที่แนบ หน้า 2 ข้อ 3-3 Documents required for application จำนวน 3 ชุด (เอกสารฉบับจริง 1 ชุด สำเนา 2 ชุด) มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 13 ตุลาคม 2557

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ