แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2553

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2553 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2553

กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2553

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการการเข้าชั้นเรียนของกระบวนวิชาที่มีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนจากปฎิทินการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โดยนักศึกษาสามารถดูรายละเอียดกระบวนวิชามีการเลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนได้ที่ไฟล์ที่เกี่ยวข้องด้านล่าง

หมายเหตุ: สำหรับกระบวนวิชาใดที่ไม่ปรากฎในไฟล์กระบวนวิชาที่เลื่อนกำหนดการเข้าชั้นเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2553 ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนตามกำหนดการปฎิทินการศึกษาของภาคเรียนที่ 1/2553
- ภาคปกติ วันเข้าชั้นเรียนวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2553
- ภาคพิเศษ วันเข้าชั้นเรียนวันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2553

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ