แสดงรายละเอียดข่าวกระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรแผน 2 (ปริญญาตรีที่ 2)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

กระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรแผน 2 (ปริญญาตรีที่ 2)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรแผน 2 (ปริญญาตรีที่ 2)ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552

คณะนิติศาสตร์ขอแจ้งกำหนดการลงทะเบียนและกระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรแผน 2 (ปริญญาตรีที่ 2) ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 ดังนี้
1. วันลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทางระบบ Internet วันที่ 2 มีนาคม - 7 มีนาคม 2553
2. วันเพิ่ม-ถอนกระบวนวิชาทางระบบ Internet วันที่ 13 มีนาคม - 15 มีนาคม 2553 ก่อนเวลา 16.30 น.
3. วันถอนกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับอักษร W ทางระบบ Internet วันที่ 16 มีนาคม - 17 มีนาคม 2553 .
4. การชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2553 ให้ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น ไม่มีการหักผ่านบัญชี


กระบวนวิชาที่นักศึกษาภาคพิเศษหลักสูตรแผน 2 (ปริญญาตรีที่ 2) ต้องลงทะเบียนในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2552 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ